Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov (Rp)

Sosial kompetanse handler om:

  • å lære å vise omsorg og hensyn ovenfor hverandre
  • å tilpasse seg fellesskapet, bli trygge på seg selv, hverandre og omgivelsene
  • å lykkes i å omgås andre, bygge relasjoner mellom barn/barn, barn/voksne
  • å bli trygg på seg selv, hverandre og omgivelsene
  • å forebygge utestengelse, mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønstre

Sosial kompetanse er grunnleggende i forhold til barns lek, læring og danning. Barns lek er en viktig arena der barna kan utvikle sin sosiale kompetanse i samspill med andre barn og bevisste voksne. Vi voksne i barnehagen må være gode rollemodeller, aktive og tydelige for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Vi bruker SMART oppvekst som verktøy for det pedagogiske arbeidet, vi velger en ny sosial ferdighet hver måned som vi har fokus på f.eks. «tålmodighet», «mot», «samarbeid» osv. Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling, og vi skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Vi skal bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn (Rp)

Barnehagen er en viktig arena for å forebygge krenkende atferd. Personalet må være støttende til stede når barna bygger relasjoner, deltar i samspill og tilegner seg og videreutvikler ferdigheter som gjør samspillet mellom trygt og positivt.

Bilder

Filer