Visjon og verdier

MED SANSENE PÅ LUR - UTFORSKER VI SANDSVÆRS NATUR, DYR OG KULTUR

Vi i Sandsvær ønsker at alle dager skal oppfylles som meningsfulle og innholdsrike. Vi ønsker å gi barn, foreldre og personal en hverdag som inneholder opplevelser som vekker gode følelser i oss. Opplevelser som kan skape undring, glede, trygghet, fellesskap, mestringsopplevelser og føle lykke. Hver dag inneholder spennende opplevelser som er verdt å stoppe opp og fundere over, for både barn og voksne.

Det er den voksnes engasjement som i stor grad er med på å forme barnets utvikling. Vi vektlegger å være interesserte og undre oss sammen med barna. De voksnes svar, oppmerksomhet og veiledning er viktig, samt å gi barna god tid. Vi skal stimulere barna til aktivt å medvirke og å få innflytelse over egen hverdag, få erfaringer slik at de tar ansvar for egne handlinger. Vi skal oppmuntre barna til å prøve selv før de ber om hjelp. Muligheten for egne valg skal være tilstede med voksne som støttespillere. Vi ønsker å skape et positivt klima i barnegruppen hvor sosial kompetanse står i høysete. Vår hverdag skal inneholde god sosial læring med de voksne tilstede som gode sosiale modeller.

For å kunne oppnå en spennende og trygg hverdag er i Sandsvær barnehage, har personalet tatt noe valg.  Valg som har blitt til fire verdier skal sette sitt preg på oss og det vi gjør i barnehagen:

  • OMSORGSFULLE
  • ROMSLIG
  • ENGASJERT
  • FORSKENDE

Å bli vist omsorg er et av våre grunnleggende behov. Og når vi snakker om at vi skal være omsorgsfulle snakker vi selvsagt om barna, men også om hverandre og la hver og en vise hvem de er. Barn skal oppleve trygge og omsorgsfulle voksne som er tilstede og ser det enkelte barn. Vi er viktige rollemodeller for barna og evne til å vise empati læres gjennom positive handlinger, både av små og store.

I Sandsvær barnehage er vi opptatt av å være fleksible og romslige. Å være romslig betyr alltid å kunne vurdere "ja" før "nei". Dette innebærer at vi voksne stadig må reflektere over de svar vi gir barna og hverandre forøvrig. I samarbeid er vi opptatt av åpenhet for hverandre innspill og å kunne se en sak fra forskjellige ståsted. Å være romslig er å være raus overfor de en omgås, viktig å vurdere muligheter i stedet for begrensninger.

Å være engasjert er utrolig viktig i arbeid med barn. Engasjerte voksne er et nøkkelord i pedagogisk sammenheng. Engasjert betyr å vise nærhet og interesse. Personalet skal inspisere og fremme et inkluderende miljø der alle barn kan delta i lek og erfare glede i lek. Leken er en viktig arena for utvikling og læring. Engasjerte voksne er kjempeviktigJ

Siste men ikke minst å være forskende. Med sansene på lur – utforsker vi Sandsværs natur, dyr og kultur. Vår beliggenhet gjør at vi har mange turmuligheter i nærområdet til barnehagen. Sommer som vinter. Vi har også en egen turplass med grillhytte, som er vår base på tur. I tillegg besøker vi ulike gårder, på den måten opplever barna tilhørighet til nærmiljøet. Vi må gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og undre oss sammen med barna, både mens vi er på tur og reflekter over opplevelser når vi kommer tilbake til barnehagen igjen. I undring og lek kan fantasien få utfolde seg, og de voksne kan få ta del i denne spennende reisen. 

Bilder

Filer